مدیران تجارت نو
ابراهیم نصیرزاده
ریاست حوزه مدیرعامل
محمدصاحب بیانی
مدیر روابط عمومی
شهرداد عزت‌دوست
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
محمدرضا کیهان
مدیر بیمه های اموال
مونا عروجی
میر بیمه های اشخاص
قاسم قشقاوی
مدیر امور شعب
مرتضی شعبانیان
سرپرست امور سرمایه گذاری
محبوبه ضیاءفروغی
مدیر بیمه های مهندسی و انرژی
علی سلطانی
مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل
پدرام آبدارزاده
مدیر امور مشتریان خاص
ابوالقاسم احسانی نیا
سرپرست امور مالی
عباس آقا براری
مدیر بیمه های اتومبیل