مدیران تجارت نو
شهرداد عزت دوست
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
محمد صاحب بیانی
مدیر روابط عمومی
قاسم قشقاوی
مدیر امور شعب و نمایندگان
محمدرضا کیهان
مدیر بیمه های اموال
مونا عروجی
میر بیمه های اشخاص
عباس آقا براری
مدیر بیمه های اتومبیل
مرتضی شعبانیان
سرپرست امور سرمایه گذاری
علی سلطانی
مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل
پدرام آبدارزاده
مدیر امور مشتریان خاص
محبوبه ضیاءفروغی
مدیر بیمه های مهندسی و انرژی
ابوالقاسم احسانی نیا
سرپرست امور مالی